+421 902 126 582 sprava@dhj.sk konatel@dhj.sk

Správa bytov

Naša spoločnosť DHJ Grup s.r.o. bola založená za účelom správy bytových domov, nebytových priestorov, garáží, polyfunkčných a prevádzkových priestorov.

Pri zameraní sa na spôsob výkonu správcovskej činnosti vychádzame hlavne z požiadaviek vlastníkov na výkon správy, z legislatívnych predpisov a poznatkov nadobudnutých skúsenosťami v danej oblasti. Po zlúčení všetkých týchto požiadaviek sme vypracovali systém správy tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám vlastníkov jednotlivých bytových domov a zároveň bol v súlade s platnou legislatívou.

Vykonávame správy bytov dvoma spôsobmi:

 • na základe Zmluvy o výkone správy – vlastníci bytov
 • na základe Mandátnej zmluvy – spoločenstvá vlastníkov bytov

Firma sa zameriava na poskytovanie služieb vlastníkom bytov, formou správy – pre bytové domy, alebo SVB / podľa dohody /, ktoré chcú využiť čiastočne služby správcu, alebo chcú využívať služby správcu komplexne.

Našim hlavným zámerom je cesta úzkej spolupráce, správca – zástupcovia domu, ktorí vystupujú v záujme vlastníkov, to je cesta ktorou firma smeruje.

Činnosti:
Naša firma chce osloviť potencionálných vlastníkov domov, ktorí majú záujem byť v správe firmy DHJ Grup s.r.o.

Krok za krokom :

Zabezpečujeme : / Technické úkony /
Vypracovanie pasportu na každý dom.

 • evidencia odborných prehliadok na vyhradených technických zariadeniach
 • bleskozvody, elektroinštalácia
 • komíny, požiarna ochrana
 • servis výťahov
 • opravy a údržba spoločných častí domu a príslušenstva
 • havarijná služba
 • dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia

Ekonomické úkony:
Pre každý bytový dom vedieme samostatné účtovnícto.

 • evidencia prijmov a výdavkov na bytový dom
 • evidencia pohľadávok
 • účtovné uzávierky
 • výpočet a spracovanie mesačných zálohových platieb
 • vykonávanie zmien, ročné vyúčtovania
 • rozúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • upomienky za omeškané platby
 • rozúčtovanie nákladov za dodávku tepla
 • rozúčtovanie nákladov za dodávku studenej vody na ohrev, ako aj nákladov za ohrev
 • vedenie samostatného účtu fondu prevádzky, opráv a údržby
 • poradenstvo o možnostiach obnovy bytových domov, zabezpečenie financovania v prípade obnovy bytového domu
  – formou ŠFRB-štátnej dotácie
  – Stavebná sporiteľna a.s.
  – komerčné banky , cez ktoré sa dá vybaviť grant Munseff, cez tento program sa po realizácii diela môžu investície v zaujímavých percentách vrátiť vlastníkom

Mzdová a odvodová činnosť:

 • vedenie databázy zamestnancov
 • zúčtovanie hrubých miezd
 • zúčtovanie povinných platieb do fondov
 • zúčtovanie nárokov zamestnanca na dávky nemocenského poistenia
 • zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov

Právne úkony:

 • zabezpečovanie vymáhania pohľadávok
 • súdne vymáhania
 • návrhy na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu, na uspokojenie pohľadávok
 • exekučné konania

Uvažujete o zmene správcu bytu?  kliknite si prílohu .pdf

DHJ Grup s.r.o. - správa bytov

 Spravujeme bytové jednotky
a bytové komplexy